Welkom op het GitaarNet.

Conversatie tussen Decibiel en codau9tuoi

1 Profielboodschappen

  1. http://dongtam.info/ http://dongtam.info/forum-96-y-te-suc-khoe-lam-dep/ http://dongtam.info/forum-97-rao-vat-tong-hop/ http://dongtam.info/forum-70-kinh-te-hoc/ tư vấn pháp luật qua điện thoại nhạc sàn game mu u?ng d?t mua, d?a ch? nh?n hàng, s? di?n tho?i liên l?c và mă s? tài kho?n ATM chuy?n ti?n (anh em nào chuy?n ti?n b?ng cách ra ngân hàng n?p ti?n th́ không c?n) d? ḿnh có th? ph?c v? anh em t?t nh?t, Ḿnh s? h?i dáp ngay sau khi nh?n du?c don hàng c?a anh em, Chân thành c?m on, Tài kho?n ATM d? ship hàng: vui ḷng c?ng thêm phí ship hàng qua d?ch v? chuy?n phát TÍN THÀNH (30k/lu?t) vào ti?n món hàng b?n mu?n mua, Ngân hàng Agribank B́nh Chánh-pḥng giao d?ch Đô Thành,(uu tiên dùng tài kho?n này v́ ngu?i nhà làm ? dây nha) Ch? th?: Nguy?n Tr?n Anh Tu?n, S? TK : 6440205009365 Ngân hàng Viet
Profielboodschappen 1 t/m 1 van 1
Back to top